Privacyverklaring The Driving Force

 

Inleiding

 

Via de website en apps gepubliceerd door The Driving Force B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The Driving Force B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

 

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij welke persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • alleen gegevens verzamelen, gebruiken en/of bewaren die echt noodzakelijk zijn voor gerechtvaardigde doeleinden waarvoor u toestemming geeft en waar een duidelijke grondslag voor is;

 • uw gegevens niet langer bewaren dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken.

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te aan bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

The Driving Force B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-06-2018.

 

Artikelen privacyverklaring

 

1. Verantwoordelijkheid

 

1.1  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is duidelijk benoemd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens met The Driving Force B.V. 

 

1.2 De verantwoordelijke maakt afspraken met de bewerker(s) over de veilige en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. 

Er is geen derde partij die in opdracht van The Driving Force B.V. uw met de website of apps verzamelde persoonsgegevens bewerkt of verwerkt. 

 

2 Legitiem doel en grondslag

 

2.1 De reden voor het verwerken van persoonsgegevens (het verwerkingsdoel) is vooraf bepaald en voldoende duidelijk omschreven.

Met de website en apps van The Driving Force B.V. worden uw persoonsgegevens verwerkt voor o.a. de volgende doelen:

 • Gepersonaliseerde informatievoorziening met betrekking tot de dagattractie of het evenement dat u bezoekt. Zoals het programma en actuele informatie over reis- en wachttijden bij attracties of horeca, et cetera. 

 • Het maken van persoonlijke afspraken voor aankomst, evenementen, attracties, of horeca, zodat u nooit lang in wachtrijen hoeft te staan.

 • Het kunnen melden of ontvangen van incidenten, om de veiligheid van u en andere gebruikers te verhogen en incidenten zo snel mogelijk op te lossen. 

 • Het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, beloningen of kortingsacties.

 • Het voorspellen van verwachte bezoekersdrukte op het evenement of de dagattractie die u bezoekt voor betere capaciteits- en resourceplanning door de organisatie. 

 • Het voorkomen van files of wachtrijen door proactieve bezoekersinformatie en spreiding. 

 • Analyse en rapportages door de organisatie met betrekking tot drukte, incidenten en commerciële acties

 

2.2 De verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd kunnen worden op één van de grondslagen uit de AVG.

De verwerking van uw persoonsgegevens in de website en app is gebaseerd op de volgende grondslagen uit de Wet bescherming persoonsgegevens: 

 • De betrokkene heeft zijn/haar ondubbelzinnige toestemming gegeven. Dit doet u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring en door in de apps toestemming te geven voor toegang tot uw locatie en fotobibliotheek of camera. 

 • De verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst met de betrokkene uit te kunnen voeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u de diensten en voordelen die wij aanbieden met de website en apps niet leveren. 

 • Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om klanten van The Driving Force B.V., zoals organisatoren van evenementen, geanonimiseerd inzicht te geven in bezoekersaantallen, populaire plaatsen tijdens het evenement en de respons van commerciële aanbiedingen die door gebruikers ontvangen worden. 

 

2.3 Wanneer ondubbelzinnige toestemming als grondslag wordt gebruikt, wordt deze voorafgaand aan het verwerken van de persoonsgegevens gevraagd.

Voordat u gebruik kunt maken van de website en apps van The Driving Force B.V., vragen wij u akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Zonder uw akkoord kunt u de apps niet gebruiken en verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens. Wanneer wij iets veranderen in de gegevens die wij van uw verzamelen, of de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen, dan vragen wij u opnieuw om uw toestemming. 

 

3 Dataminimalisatie 

 

3.1 Voor de toepassing mogen niet meer gegevens worden gebruikt dan noodzakelijk is om de doelen van de toepassing te bereiken. 

The Driving Force B.V. verzamelt en verwerkt niet meer persoonsgegevens van u dan strikt noodzakelijk is voor een goede werking van de toepassing en de doelen waarvoor u expliciet toestemming geeft. Daar waar mogelijk worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd en samengevoegd, bijvoorbeeld voor rapportage en analysedoeleinden.

 

4 Doelbinding 

 

4.1Gegevens mogen alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Uw persoonsgegevens worden door The Driving Force B.V. niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doelen benoemd bij 2.1. 

 

5 Informatie en transparantie

 

5.1 Het moet voor de betrokkene helder zijn welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

Persoonsgegevens die door The Driving Force B.V. worden verzameld en verwerkt zijn: 

 • Persoonsgegevens zoals voornaam en achternaam, postcode en woonplaats, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Met het doel om u te registreren als gebruiker, om contact met u op te kunnen nemen en voor analysedoeleinden. 

 • Gegevens over uw bezoek en herkomst, zoals de evenementen/attracties die u wilt bezoeken, het aantal personen waarmee u komt, uw vervoerswijze, uw gewenste aankomsttijd en uw postcode en woonplaats. Met als doel u zo goed mogelijk te informeren en inzage te krijgen in verwachte bezoekersdrukte. Daarnaast worden samengevoegde en geanonimiseerde gegevens gebruikt voor analyse en rapportagedoeleinden. 

 • Locatie van de gebruiker op basis van GPS. Met het doel om u te voorzien van locatiegebonden informatie om uw reis of bezoek te veraangenamen of u te voorzien van gerichte commerciële berichten. 

 • Device ID van de smartphone. Met het doel om u pushberichten te kunnen verzenden. 

 • Foto’s uit de fotobibliotheek op uw smartphone, of gemaakt met de camera van uw smartphone, die u meestuurt bij het melden van een incident. 

 • Beoordelingen van de apps, aanbiedingen die u hebt ontvangen en het evenement of de dagattractie die u hebt bezocht. 

 

6 Wie heeft toegang tot uw gegevens

 

6.1 Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is kunnen bij uw persoonsgegevens. 

Binnen de The Driving Force B.V. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Bijvoorbeeld medewerkers van het Customer Service Center die u ondersteuning bieden bij het gebruik van de website en app. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 

7 Delen van gegevens met derden

 

7.1 Gegevens worden alleen gedeeld met derden als daar een rechtmatige grondslag voor is. 

De met de website en apps verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden door The Driving Force B.V. niet gedeeld met derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft. Alleen geanonimiseerde, geminimaliseerde en samengevoegde data worden gedeeld met de organisator van het evenement of de dagattractie die u bezoekt. Uit deze gegevens zijn al uw persoonsgegevens verwijderd, zodat niet meer te herleiden is dat het om u gaat. Deze gegevens worden door de het evenement of de dagattractie gebruikt om inzicht te krijgen in de verwachte, actuele en historische bezoekersaantallen. 

 

 

8 Rechten van de betrokkene 

 

8.1 In de toepassing wordt rekening gehouden met en invulling gegeven aan de rechten van de betrokkene. 

Als gebruiker van de website en apps van The Driving Force B.V. hebt u de volgende rechten: 

 1. Het recht op inzage: u hebt te allen tijde recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u verzameld en verwerkt hebben. U kunt dit gemakkelijk doen door de apps in te loggen met uw account. Hier ziet u welke persoonsgegevens wij van u verzameld hebben. Indien u alle gegevens wilt inzien kunt u hiervoor een verzoek doen via info@thedrivingforce.nl. Om uw privacy goed te beschermen is het van belang dat wij uw identiteit goed kunnen vaststellen, zodat wij geen persoonsgegevens aan de verkeerde persoon geven. Hiervoor vragen wij u bij een dergelijk verzoek een scan van uw paspoort of id mee te sturen. U mag hierbij uw pasfoto, burgerservicenummer (BSN) en MRZ (de onderste rij getallen op uw paspoort of id) onherkenbaar maken. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek van ons met:

  1. een volledig overzicht van uw door ons verwerkte gegevens.

  2. een omschrijving van:

   1. het doel van de gegevensverwerking 

   2. de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft

   3. de ontvangers of categorieën ontvangers

   4. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

 2. Het recht op correctie: u kunt ons verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. Dit kunt u doen door ons een verzoek te sturen via info@thedrivingforce.nl. Uw verzoek zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst door ons zijn uitgevoerd. 

 

9 Informatiebeveiliging

 

9.1 De toepassing moet voldoende worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen. 

 • Het gedeelte van de software waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen, draait op het Linux-platform waarop de kans op virussen en trojan horses of andere hackingmogelijkheden klein is.

 • De data is beveiligd door een softwarematige firewall en SSL-certificaat op de webclient. 

 • De overige serversystemen zijn niet direct verbonden met internet. Tevens worden er periodiek backups gemaakt van de configuratie. Alle gerelateerde systemen zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord op een separaat intern netwerk. 

 • Security-updates worden maandelijks uitgevoerd op de servers en webclient. Kritieke updates worden direct uitgevoerd. 

 • De toegang tot alle systemen en ook uw account wordt gelogd, zodat wij realtime of achteraf onregelmatigheden kunnen constateren en hier actie op kunnen ondernemen. 

 • De gebruikte systemen bevinden zich in goed beveiligde ruimtes, die alleen voor daartoe bevoegde personen toegankelijk zijn.

 • De kwaliteit van de beveiligingsmaatregelen is gecertificeerd met het ISO 9000-certificaat. 

 

10 Bewaren en vernietigen

 

10.1 Gegevens zijn voorzien van een bewaartermijn. 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra u uw account verwijderd. Overige gegevens zijn of worden geanonimiseerd en samengevoegd zodat u niet meer te herleiden bent tot deze gegevens. Deze data wordt gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden. 

 

10.2 Gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Wanneer u uw account beëindigt, worden uw gegevens binnen een maand geanonimiseerd. U kunt uw account te allen tijde beëindigen door een verzoek hiertoe te sturen naar info@thedrivingforce.nl. De samengevoegde anonieme data kan nog wel gebruikt worden voor analysedoeleinden.

 

11 Gegevensexport

 

11.1 Gegevens mogen niet naar een land worden verstuurd waar geen adequaat niveau van privacybescherming is. 

The Driving Force B.V. deelt uw gegevens niet met derden anders dan genoemd in de privacyverklaring. Uw gegevens worden niet verstuurd naar andere landen. 

 

12 Meldplicht datalekken

 

12.1 De verantwoordelijke stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte van een beveiligingsinbreuk die leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

The Driving Force B.V. neemt contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens bij een beveiligingsinbreuk van de website, apps of andere systemen wanneer het vermoeden bestaat dat er een gevaar is voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

12.2 De verantwoordelijke stelt ook de betrokkene op de hoogte van bovengenoemde beveiligingsinbreuk indien deze waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor diens persoonlijke levenssfeer

The Driving Force B.V. neemt contact met u op wanner het vermoeden bestaat dat door een beveiligingsinbreuk uw privacy in het geding is. 

The Driving Force
J.N. Wagenaarweg 6
1422 AK Uithoorn
 
KvK: 30143249
BTW: NL809332723B01
 • Onze Twitter pagina!
 • Onze LinkedIn pagina!
 • Onze Facebook pagina!